İstanbul vergi Dairesi Başkanlığı Duyurusu (Soru - Cevap)

01.07.2013 TARİHLİ MALİYE BAKANLIĞI DUYURUSU

 

69 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ

 

70 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ

 

426 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ


Resmi Gazete Sayısı 28678
Resmi Gazete Tarihi 15/06/2013
Kapsam

1. Giriş

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Dayanak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının "Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya",

3 numaralı bendinde "Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye",

6 numaralı bendinde "Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye"

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr hükümlerle Bakanlığa (Maliye Bakanlığı) tanınan yetkiye istinaden, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Tebliğ kapsamına girmektedir.

4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre:

a) 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına göre
ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorundadırlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandıkları tüm seyyar EFT-POS cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelliği bulunmalıdır. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

b)
Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler (427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanmak zorundadırlar.

c) Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde başlayacaktır. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler. Ayrıca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da kullanabilirler.

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlıkça belirlenmiş şartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmaları zorunludur.

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadır. Ancak bu cihazların, onaylanmış olması şartıyla sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyebilecek şekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.

d) Mükellefler, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.

5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanılabilmesi için, Bakanlıkça belirlenmiş olan şartları haiz olduğunun onaylanmış olması mecburidir.

Onay süreci, üretici veya ithalatçı firmaların 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Genel Tebliğ'in (Seri No:1) VIII numaralı bölümünde sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yapacakları müracaatlar üzerine başlar.

Onay müracaatında bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri Bakanlıkça gerçekleştirilir. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun'a göre Bakanlıktan onay almış bulunan ödeme kaydedici cihaz firmalarının daha önce yapılmış bulunan idari incelemeleri geçerli sayılır. Bakanlıktan onay almış firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlık tarafından tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılacaktır. Bakanlıkça yetkili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanan ve Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) aranan cihazlar için bu belge bakımından Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) de onayı gerekir.

Bakanlık, gerek görmesi hâlinde TÜBİTAK dışında ilgili kurumlara da ilave inceleme yaptırabilir.

Bakanlıkça yapılan idari incelemeleri müspet neticelenmiş olan firmalara, yetkili kurumlarca yapılan teknik incelemelerin de müspet neticelenmesi hâlinde, cihazların marka ve modelleri itibariyle onay belgesi verilir.

Bakanlıktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Daha önce Bakanlıkça onaylanarak ilan edilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onayları geçerlidir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir.

a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 veya 2.

b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği olanlar için aranmayacaktır).

c. Bakanlıkça hazırlanan Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1veya 2.

ç. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptırılacak incelemelere dair raporlar.

d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler.

Bakanlıkça yukarıda sayılan belgelerde gerekli görülen hâllerde yapılacak değişiklikler ilan veya taraflara tebliğ edilir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçı firmalarca Bakanlığa önceden bilgi verilmek şartıyla, fişlerinin sonuna mükellef, cihaz veya satışla ilgili bilgileri ihtiva eden Karekod (QR Code) basabilir şekilde düzenlenebilir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, bu Tebliğde, teknik kılavuzlarda ve Ortak Kriterler Belgesinde belirtilenlere aykırı olmamak kaydıyla, tertibatları ile teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatında yer alan şartları sağlamak zorundadır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onay sürecinde temel olarak yapılacak testler aşağıda yer almaktadır.

a. Donanım güvenliği testleri.

b. ÖKC mali yazılım fonksiyonel ve güvenlik testleri.

c. Güvenli haberleşme testleri.

ç. Türk Standartları Enstitüsünün ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlemiş olduğu kalite faktör ve değerleriyle ilgili testler.

Ayrıca Bakanlık, donanım, güvenli servis sağlayıcı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri arasındaki uyum ve ağ testleri, uçtan uca güvenlik testleri ve gerekli görülecek diğer testleri yaptırmaya yetkilidir.

6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri

Bu Tebliğ kapsamında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundadır. Ayrıca mükelleflerin kayıt işlemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayrı ayrıolmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı vergi dairelerinden alarak işyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.

Misal olarak, bu Tebliğin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanların, cihazın faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 90 gün ((427 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarıda yazılı işlemleri tamamlaması gerekir.

7. 3100 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğe ve 5 inci bölümde sayılan dokümanlara aykırı olmayan hükümleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamaları bakımından uygulanmaya devam edilir.

8. Cezai Müeyyide

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçıları hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

9. Yürürlükten Kaldırılan Hüküm

3/4/1986 tarihli ve 19067 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:173)'nin C/4-a bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(*) değişmeden önceki şekli: 1/7/2013

 

427 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 28692
Resmi Gazete Tarihi 29/06/2013
Kapsam
15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 1/7/2013 tarihleri 1/10/2013 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

Gelir İdaresinin ağustos ayı içinde vergi mükelleflerine verdiği ve internet sitesinde yayınladığı özelgelere göre;

- Seyyar EFT-POS cihazlarının, perakende teslim ve hizmet bedellerinin tahsilinde kullanılması durumunda vergi mükelleflerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanması gerekmektedir.

- Seyyar EFT-POS cihazlarının münhasıran satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlara gerçekleştirilen teslim ve hizmet (toptan satışların) bedellerinin tahsilinde kullanılması hâlinde, bu tahsilatlarda EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

- Hem perakende hem de toptan satış yapılması durumunda, perakende olarak gerçekleştirilen kısımlara ilişkin tahsilatın seyyar EFT-POS cihazı ile gerçekleştirilmesi halinde bu tahsilatlar için EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmektedir.

- Market işletmeciliği faaliyetinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan vergi mükellefi 1 Ekim 2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazı alması gerekmektedir.

- Perakende ıtriyat malzemesi satışı faaliyetinde seyyar EFT-POS cihazı kullanılması halinde, bu cihazların yerine 01Ekim 2013 tarihine kadar EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alınması gerekmektedir.

- Perakende ıtriyat malzemesi satışında seyyar EFT-POS cihazı kullanılmamsı halinde ise basit veya bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır.

- Toptan ticaret bu kapsama girmediğinden toptan olarak gerçekleştirilen ve fatura ile belgelendirilen satışlarla ilgili olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. (kaynak Dünya gazetesi dunya.com)

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ tebliğleriyle ÖKC kullanma zorunluluğu dışında bırakılanlar listesi :

(1 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti

2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı (58 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile taşıtlara perakende

olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanmaları zorunlu hale getirilmiştir)

3. Gazete satışı

Yukarıda sayılan mükellefler bu işleri sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olmayacaklardır. Ancak, bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ödeme kaydedici cihazı kullanma mecburiyeti fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları mal satışları ve hizmet ifalarının tamamını kapsayacaktır.

(12 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler:

a) Tarım alet ve makinalarının satışı (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla),

b) Posta pulu, jeton ve 3468 sayılı Kanun’a göre verilen ruhsat tezkeresine dayanılarak yapılan pul ve kıymetli kağıtların satışı,

c) Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı,

d) Elektrik, su, havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri satışı da yapanlar hariç),

e) Terzilik faaliyeti (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar hariç),

(23 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler:

1. Mermerciler (Süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri işleyerek satanlar)

2. Yorgancılar ve hallaçlar (Aynı zamanda, yorgan alım satımı yapanlar hariç)

(38 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler:

1. 195 sayılı Kanun’a göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin basımını yapan matbaa işletmecileri (perakende olarak kitap, matbu evrak, kartvizit, düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar hariç),

2. Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri,

3. Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarlarından (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile uğraşanlardan);

_ Oto boya ve kaportacıları,

_ Oto şase, damper ve karoser tamircileri,

_ Oto motor yenileme (rektifiye) işi ile uğraşanlar,

_ Oto sibop yuva taşımacıları ve motor dikişçileri,

_ Oto döşemecileri,

_ Oto elektrik, bobinaj ve kilometre tamircileri,

_ Oto eksoz ve kaynakçıları,

_ Oto fren tamircileri ile conta ve balatacıları,

_ Oto makas tamircileri,

_ Oto rot balans tamircileri ve far Ayarcıları,

_ Oto radyatör ve kalorifer tamircileri,

_ Oto mazot pompa ayar ve enjektör tamircileri,

_ Oto camcıları,

_ Oto motor ve karbüratör tamircileri,

_ Oto lastik, jant düzeltme ve kriko tamircileri,

_ Oto demirdaim tamircileri,

_ Oto ziftlemecileri,

_ Traktör tamircileri,

_ Motosiklet, mobilet ve triportör tamircileri,

_ İş makinaları, zirai aletler ve hidrolik tamircileri,

_ Oto nikelajcıları,

_ Oto kilit ve yay tamircileri,

_ Oto plakacıları,

_ Oto mazot ve benzin depoları tamircileri,

_ Oto akü tamircileri.

(42 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

a) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri,

b) PTT hizmetleri,

c) Kara, hava, deniz ve demiryolları ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı,

d) Giriş bileti karşılığında verilen hizmetler,

c) Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği,

f) Spor Toto, Milli Piyango, at yarışları ile diğer müşterek bahis ve talih oyunları bayiliği,

g) Elektrik, su ve havagazı işletmeleri,

Söz konusu istisna yalnızca anılan faaliyetlere münhasır olup, bunun dışındaki faaliyetler için cihaz kullanımı mecburidir.

(43 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükellefler:

1. Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler (Diş, kulak, burun, boğaz ve göz doktoru gibi).

2. Elektrikli, elektronik ve mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (harice ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla).

3. Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alım, satım ve kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler).

(46 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

1. Nakliye komisyoncuları,

2. Plastik doğramacıları,

Anılan mükellefler hizmet ifaları ve satışlarını genel olarak, Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesine göre fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde bulunmaları nedeniyle bu faaliyetlerine münhasır olmak üzere, Vergi Usul Kanunu’nda geçen belgeleri kullanmaları şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır

(49 Seri Nolu ÖKC Tebliği ile)

Münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmaları uygun görülmüştür:

1. Ağaç işleri ile uğraşanlardan,

_ Keresteciler

_ Doğramacılar

_ Dülgerler

_ İskeletçiler (sandalye, koltuk vb.)

_ Döşemeciler

_ Hızarcılar ve bıçkıcılar

_ Sandıkçılar ve ambalajcılar

_ Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakları

_ Parkeciler

_ Cilacı, lakeci ve polyesterciler

_ Aksesuarcılar (sehpa, zigon sehpa, TV sehpası, abajur vb.)

_ Dekorasyoncular

_ Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.)

_ Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular

_ Sepetçiler ve sapçılar

_ Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar dahil)

2. Mahrukatçılar.

3. Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar. (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler)

4. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler.

5. Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri.

6. 195 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri. (ilan ve reklam ajansları)

7. 7397 sayılı Kanun’da geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar. (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb.)

8. 1618 sayılı Kanun’a göre kurulan seyahat acenteleri.

9. Pazar takibi suretiyle iş yapanlar.

10. Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığı’nca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar.

Yukarıda yer alanlar dışında;

(36 Seri Nolu ÖKC Tebliği'nde)

“Müşterilerinin tamamı Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinin birinci fıkrasında beş bent halinde sayılanlardan ibaret olduğu veya her bir satışının bedeli fatura düzenleme limitini aştığı için bütün satışlarına fatura düzenlemek zorunda olanlar”ın ödeme kaydedici cihaz kullanmayacakları belirtilmiştir. Ancak bunların sonradan Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddîsinde sayılanlar dışındakilere bedeli fatura kesme limitinin altında kalan bir satış yapmaları halinde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren, 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluklarının başlayacağı, ancak belirtilen bu süre içerisinde yapılan mal satışların veya hizmet ifalarının, Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenecek perakende satış fişi ve­ya faturalarla belgelendirileceği ifade edilmiştir.

(2001/2 ÖKC İç genelgesinde)

Şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerinde, elektrik bağlanmamış olması ve münhasıran ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla, ödeme kaydedici cihaz yerine Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerinin kullanılması uygun görülmüştür.

17.12.2012 Tarihli  Yeni Nesil ÖKC Teknik Klavuzu

05.03.2013 Tarihli  Yeni Nesil ÖKC Teknik Klavuzu 1

05.03.2013 Tarihli  Yeni Nesil ÖKC Teknik Klavuzu 2

 

 

 

 

 

 

 

 
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
canada goose expedition parka barbour norge moncler vest timberland sko canada goose expedition uggs salg uggs sko woolrich jakke parajumpers jakke canada goose jakke moncler jakke peuterey jakke dame peuterey norge parajumper jakke dame belstaff oslo
timberland heren schoenen parajumper jas canada goose bomber canada goose jas timberland nederland woolrich arctic parka canada goose camo moncler nederland uggs dames sale parajumpers sale woolrich parka barbour jas barbour wax parajumpers jas woolrich jas dames uggs laarzen moncler jas parajumpers ugo man
barbour tikkitakki canada goose sale canada goose ale canada goose montebello parajumpers takit parajumpers takki canada goose suomi canada goose trillium canada goose takki timberland shoes ugg ale moncler takki moncler sale timberland suomi barbour jacket barbour takki
viagra Levitra Soft Tabs Kamagra Fizzy Tabs Acquistare Viagra Soft Tabs Viagra Generic Test Pacchetti Originale Acquistare Levitra Strips Il brevetto Viagra Cialis e Super Kamagra Acquistare Cialis Strips Viagra Pastiglie Viagra e Disfunzione Erettile priligy dapoxetina generico Kamagra 100 Cialis online Levitra Generico Domande e Risposte sul Viagra Test pacchetti Propecia generico Acquistare Cialis Soft Tabs Viagra e generici Levitra Cialis Generico Lovegra Super Kamagra Viagra femminile Acquistare Test Pacchetto Generico LIDA Dai dai hua Cialis Pastiglie Acquistare Super Kamagra Cialis Generico Viagra online