• İhracat Bedellerinin Yurtdışından Getirilmesi Hakkında Bilinmesi Gereken Bazı Hususlar
 •  
 • -Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracata ait bedellerin en geç fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunludur.
  (İran, Suriye vb. gibi bazı  ülkeler bu kuraldan istisna tutulmuştur.)
   
 • - İhracat bedelinin beyannamede beyan edilen döviz cinsinden başka bir döviz cinsi üzerinden yurda getirilmesi de mümkündür.
   
 • - Eğer ihracata ilişkin mal bedeli önceden alındıysa, yani peşin döviz karşılığı satış yapılmışsa, ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekir.
   
 • - Bedelin yurda getirilme işlemi, ihracata aracılık eden bankaya transfer edilme şeklinde olabileceği gibi yolcu beraberinde nakit olarak da getirilebilir..
   
 • - İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi hâlinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.
   
 • - Aracı banka; gümrük beyannamesinin 28 no.lu hanesinde kayıtlı bulunan banka veya ihracatçı tarafından ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük beyannamesinin bir örneği ya da gümrük beyannamesi bilgilerini ibraz ederek anlaşma sağladığı bankadır.
   
 • - Süresi içinde yurda getirilen ihracat bedeline ilişkin olarak, söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenme ve ihracat hesabı kapatma işlemleri aracı bankalar tarafından yapılır.
   
 • - İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilmesinden ve ihracat hesabının kapatılmasından ihracatçılar sorumludurlar, bununla birlikte ihracata aracılık eden bankaların da ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izleme yükümlülükleri bulunmaktadır.
   
 • - Aracı bankaların süresi içinde kapatılmayan ihracat hesaplarını beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına veya vergi dairesi müdürlüğüne ihbar etme mükellefiyeti vardır. Bu kapsamda, ihracat gümrük beyannamesinin 28 no.lu hanesinde beyan edilen aracı banka bilgisi, yükümlülüklerin belirlenmesi açısından önemlidir.
   
 • - Yurda getirilerek İBKB’ye bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’lık kısmının ilgili bankaya satılması zorunluluğu bulunmaktadır.
   
 • - Bu bedeller banka tarafından T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve T.C. Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın karşılığı miktar banka tarafından ihracatçıya Türk Lirası olarak ödenir.
   
 • - 15.000 doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi konusunda zorunluluk bulunmamakta, dolayısı ile %40’ının bozdurulma zorunluluğu da yoktur.