BASİT USÜLE TABİ MÜKELLEFİYET HAKKINDA

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7338 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Yasasına eklenen 20/A maddesi ile kazançları basit usulde tespit olunan mükellefler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

Basit Usüle tabi mükellefler artık yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi vermeyeceklerdir. Değişikliğin geçerlik tarihi 1.1.2021 tarihi olduğundan 2022 Yılı Şubat ayınde verilecek olan 2021 yılına ilişkin yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini de vermeyeceklerdir.

Mükelleflerin Basit Usüle Tabi olup olmayacaklarının belirlenmesine ilişkin Gelir Vergisi kanunun 46.ıncı maddende yer alan zorunluluklar devam etmektedir. Buna göre: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve gider belgeleri ile hasılata ilişkin belgeler alınıp verilmeye devam edecektir. Bu belgelerden hesaplanan tutarlarla kişinin Basit Usüle tabi olarak devam edip etmediği belirlenecektir.

Vergi Usul Kanunu'nun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri haklarında uygulanmaya devam etmektedir.

Bu değişiklik ile, 850 bine yakın bir mükellef grubunun Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verme yükümlülüğünün kaldırılarak, neredeyse vergi dairesi ile teması kesilerek dolayısı ile Muhasebe Meslek Mensupları ile de ilişkisi zayıflamış oluyor.

Basit usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine kayıt girmeye devam edecekler mi bu konuda bir bilgi yok. Sanıyorum devam edilecek ama; Vergi Usul Kanunun 173 Maddesinin 2.fıkrasına göre kazançları basit usulde tespit edilenler defter tutmak zorunda değildir.

Etraflıca kurgulanmadan yapıldığını düşündüğümüz bu değişiklikten sonra konunun akıbetinin ne olacağını merak ediyoruz.

Durmuş AKSOY